Giriş Yap

 
  •  Poroşenko, Trump ile telefonda görüştü 
  •  Ukrayna'da 2016'nın en popüler isimleri belli oldu 
  •  Can Yılmaz’ın TÜBİTAK tepkisi sosyal medyayı salladı! 
  •  Trump ilk telefon görüşmesini Netanyahu ile yaptı 

Ukrayna'da şirket açma işlemleri

Ukrayna'da şirket açma işlemleriSon dönemde Ukrayna yeninden yabancı yatırımcılar için cazip bir hale geldi. Yabancılar için Ukrayna'da şirket kurma ile ilgili gerekenleri danışmanlık hizmetleri veren "Actio Avukat" (http://actio.company) şirketine sorduk.

YABANCILAR UKRAYNA'DA ŞİRKET AÇABİLİR Mİ?
Ukrayna Anayasası'nın 26 Maddesine göre, Ukrayna'da yasal bulunan yabancılar ve vatandaşlığa haiz olmayan kişiler aynı Ukrayna vatandaşı gibi girişimcilik hususunda hak ve hukuk ve sorumluluklara sahiptir. Bunun yasalarla belirtilmiş istisnai durumları olabiliyor. Anayasada yabancı girişimcilerin çalışmalarını ve yatırım yapmalarına mani olacak bir hüküm bulunmuyor. Çok istisnai bir durum olmadıkça yabancı özel ve tüzel kişilikler, Ukrayna topraklarında yüzde 100 yabancı sermayeli veya yerli veya yabancı ortaklı şirketler kurabilirler.


YABANCILARIN YATIRIM İŞLEMLERİ NASIL BAŞLIYOR?
Yabancı işadamlarının Ukrayna'da iş başlamaları için sırasıyla;

* Özel şirket bir gerçek kişi tarafından kurulur. Ukrayna vizesi ve üzerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı Vize ve Kayıt Şubelerinde tescil edildiğine dair kayıt bulunan pasaportunu ibraz eden yabancı gerçek kişi şirket kurmak için başvurabilir.

• Gerçek kişi Türkiye'den hiç gelmeden vekâlet vererek de Ukrayna’da faaliyette bulunacak bir şirket kurabilir. Böyle olması halinde, söz konusu kişi vekâletnameyi, Türkiye’de noterce tasdik edildikten sonra Türkiye’deki Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk şubesinde onaylattırmalıdır.

• Ukrayna’da şirket kuran veya şirkette yönetim görevlerine atanan yabancı gerçek kişiler, şirketin ikametinin bulunduğu Şehir Vergi Dairesi’nden zorunlu olarak “kimlik kodu” alacaklardır. Halk arasında vergi kodu da deniliyor.

• Kimlik kodu sadece pasaportun ibrazı ile 7-15 gün içerisinde veriliyor. Kurucularının ve müdürünün kimlik kodu olmadan şirketin tescil edilmesi mümkün değildir.

• Bütün gerekli bilgilerin mevcut bulunması halinde, kod alınması için gereken dokümanlar gerçek kişi olmadan da sunulabilir. Verilen kodun bulunduğu belge, pasaportun mevcut olması şartı ile bizzat veya pasaport örneği ile vekâletnameye dayanarak alınabilir. Tescil işlemlerinin gecikmemesi için kod alınması işin gereken bilgilerin mümkün olduğu kadar erken sunulması gerekir.

• Ukrayna Kanunları uyarınca özel şirketin kuruluş sermayesi için bir alt veya üst sınır getirilmemiştir. Kuruluş sermayesi, kurucunun isteği üzerine herhangi bir miktarda tespit edilebilir. Şirket tescil edilmeden bankadaki hesaba para transfer edilmesine gerek bulunmamaktadır.

• Limitet ve Anonim şirketler birkaç gerçek veya tüzel kişi tarafında kurulur.

• Limitet şirketin kuruluş sermayesi asgari 16.500 Grivnya’dır. Şirketin tescil edilmesinden önce, bankadaki geçici hesaba kuruluş sermayesinin yüzde 30’u (4.950 Grivnya) transfer edilir.

• Anonim şirketin kuruluş sermayesi asgari 250.000 Grivnya’dır. Şirketin tescil edilmesinden önce geçici hesaba kuruluş sermayesinin yüzde 50'si (125.000 Grivnya) transfer edilir.

• Ayrıca, şirket kuruluşuna aynı sermaye ile iştirak mümkündür.

• Yabancı işverenler, çalıştırdıkları Ukrayna uyruklu özel kişilere maaşlarını ancak Ukrayna milli parası ile ödeyebilirler.

• Yabancılar istedikleri takdirde Ukrayna vatandaşlarında Anonim Şirketi hisselerini de satın alabilirler.

• Yabancılar sözleşmelerle de Ukraynalılarla iş yapma imkanına sahip. İşbirliği anlaşmaları tarafların sermayelerini, bilgi birikimlerini, ticari isimlerini ve benzeri kaynaklarını bir araya getirerek oluşturdukları bir faaliyet şeklidir. Aralarında işbirliği anlaşması akdeden Ukraynalı ve yabancı yatırımcılar bu akit çerçevesinde yürütecekleri işleri için diğer işlerinden ayrı muhasebe kayıtları tutmak ve ayrı banka hesapları açmak zorundadırlar. Bu tür ortaklıklardan kazanılan gelirler de diğer işlerinden elde ettikleri gelirden ayrı vergilendirilir. İşbirliği anlaşmaları, ilgili Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği şekilde tescil edilmelidir.TÜZEL KİŞİLİKLERİN KAYDI NASIL OLUYOR?
Yabancılar için limitet şirket kurmak oldukça basit bir vekalet ile mühür teslim ediliyor. Aşamaları ise şöyle; İlk olarak gerçek kişi pasaportunun orijinali (biz fotokopisini çekiyoruz) ile birlikte bizim tarafımıza şirketinizi kuracağımıza dair noterden şirketimiz adına düzenlenmiş noter onaylı vekalet vermesi yeterli. Bu tür işlemlerde vekalet vereceğiniz kişilerin güvenilir (referanslı ve belgeli) olmasına dikkat edin. Daha sonra Ukrayna'da faaliyette bulunacak herkese Ukrayna mevzuatına göre Vergi Kodu alınmalıdır. Vergi kodunu kendiniz de alabilirsiniz. Verdiğiniz vekalet ile biz de alabiliriz. Şirket sahibi tarafından şirket isim, unvan ve faaliyet alanları seçildikten sonra Ukraynaca olarak şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Ukrayna yasalarına göre; şahıs ve Limitet Şirketleri için, yasal zorunluluk olarak şirket müdürünün (dozvıl) çalışma izni ya da daimi oturumu olması gerekmektedir. Ukrayna'da faaliyet gösteren her firma zorunlu olarak Ukrayna’da banka hesabı açtırmalıdır. Şirkete banka hesabı açılması akabinde Ana Sermaye şahsen Ukrayna’da ya da Türkiye’den şahıs hesabından ABD doları olarak en az Ukrayna'daki asgari ücreti (yaklaşık 1600 grivna 45 dolar kadar) yatırılmalıdır. Tüzük ise bizim tarafımızdan kurucu adına imzalanarak notere onaylattırılır. (Sözleşme iki nüsha hazırlanmaktadır. Birisi valiliğe, diğeri de şirket sahibine verilir. Ukrayna mevzuatına göre şirketin devlet tescili yapılıp şirket, vergi dairesi, sigorta fonlarında, emek fonunda ve istihdam merkezinde tescil edilir ve şirket mührü alınır. Mührün alınması ile birlikte Ukrayna mevzuatına göre limitet şirket kuruluşu gerçekleşmiş olacaktır.

BAŞKA NE TÜR ŞİRKETLER KURULABİLİR?

Anonim Şirket (A.Ş.), şirket kayıtlı sermayesinin her bir payı eşit miktarda bölünmüş durumdadır. A.Ş.’nin ortakları şirket sermayesine yaptıkları katkı oranında sorumludurlar. Açık A.Ş., ya da kapalı A.Ş., olmak üzere iki türde kurulabilmektedir. Açık A.Ş., halka açılarak hisselerin satışı yoluyla kurulurken, kapalı A.Ş.’de hisseler firmaya katılmak isteyen ortak adayları arasında el değiştirilerek kurulmaktadır. Açık ya da kapalı A.Ş’nin hisseleri Ukrayna’nın ilgili Devlet Komitesi (Ukrayna Devlet Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Komitesi) tarafından tescil edilmelidir. Buna ek olarak, açık A.Ş’nin hissedarları sermaye artışlarını Komiteye bildirmek zorundadırlar.

Limitet Şirket ise katılan hissedarlar yalnızca yatırdıkları sermaye oranında sorumludurlar. Limitet şirketin hisselerinin ilgili Ukrayna Devlet Komitesi’nce tescil edilmesi gerekmemektedir. Limitet şirket, en az iki ortağa sahip tek bir tüzel kişilik tarafından olmak kaydıyla, tek bir ortak tarafından ya da en az iki gerçek kişi tarafından kurulabilir. Ancak hisselerin dağılımı konusunda herhangi bir kanuni sınırlama bulunmamaktadır. Kuruluşunda ve yönetiminde anonim şirkete göre daha az kurala tabii olması nedeniyle özellikle yabancı yatırımcılar Ukrayna'da limitet şirket kurmayı tercih etmekte.

Tam Ortaklı ya da Sınırlı Ortaklı şirketler de kurmak mümkün bu tür şirketlerde diğer şirketlere göre ortakların sorumluluk derecesi farklılık göstermektedir. Tam ortaklıkta şirketteki ortaklar şirketin yükümlülük ve borçlarından dolayı bütün malvarlıkları ile sorumludurlar. Sınırlı ortaklıkta ise bir veya bir kaç ortak şirketin adına bütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olup, bu çerçevede şirketin yükümlülük ve borçlarından dolayı bütün malvarlıkları ile sorumludurlar. Bu tür ortakların dışında sınırlı ortaklıkta, şirketteki sorumlulukları şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlı olan ortaklar da yer alabilmektedir.

ŞİRKETLER, TEMSİLCİLİK VEYA ŞUBE AÇABİLİR Mİ?
Temsilcilik ve Şube Açılması, yabancı bir tüzel kişilik, kendi adına pazarlama, reklam ve lojistik gibi hizmetleri vermesi amacıyla Ukrayna’da bir temsilcilik açabilir. Temsilciliklerin yetkileri bir avukatlık sözleşmesi çerçevesinde belirlenmektedir. Ukrayna’da her ne kadar ticari temsilciliklerin (diğer ülkelerdeki şubeye karşılık gelen) sayısı fazla olsa da, yabancı tüzel kişiliğin temsilcilik yoluyla ticari faaliyette bulunup bulunamayacağı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Uygulama, temsilciliğin yetkilerinin, kontratların imzalanması, ithalat ihracat işlemlerinin ve diğer işlemlerin yapılmasına olanak verecek şekilde çok geniş tanımlanması şeklindedir. Bu şekilde çalışan temsilcilikler, Ukrayna vergi mevzuatı açısından Ukrayna’da temsilcilik açan firmaların Ukrayna’da daimi bir işletmesi olarak addedilebilmekte ve vergiye tabii olmaktadır. Temsilcilikler ise vergiye tabii değildir. Yabancı firmalar Ukrayna’da temsilciliklerini tescil ettirmelidirler. Ukrayna mevzuatı çerçevesinde temsilcilik ve şubeler kuruluşların yapısal olarak bir devamı niteliğinde değerlendirilirler. Bu özellikleriyle temsilcilikler ve şubeler, Ukrayna’da ayrı bir tüzel kişilik olarak kabul edilmezler. Bu nedenle bağımsız ticari faaliyet gerçekleştiremezler. Ticari faaliyet gösteren temsilcilikler ise yukarıda belirtildiği gibi Ukrayna vergi mevzuatı açısından Ukrayna’da temsilcilik açan firmaların Ukrayna’da daimi bir işletmesi olarak addedilebilmekte ve vergiye tabii olmaktadır. Yabancı tüzel kişilerin Ukrayna’da şube açmasına ilişkin hükümler karışık olduğu için genelde yabancı tüzel kişiler, Ukrayna’da ticari faaliyette bulunmak amacıyla genelde şube açmak yerine açtıkları temsilciliği daimi kuruluş olarak tescil ettirmeyi veya limitet şirket kurmayı tercih etmektedirler.

YABANCILAR MEVCUT ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILABİLİR Mİ?
İşbirliği Anlaşmaları, tarafların sermayelerini, bilgi birikimlerini, ticari isimlerini ve benzeri kaynaklarını bir araya getirerek oluşturdukları bir faaliyet şeklidir. Aralarında işbirliği anlaşması akdeden Ukraynalı ve yabancı yatırımcılar bu akit çerçevesinde yürütecekleri işleri için diğer işlerinden ayrı muhasebe kayıtları tutmak ve ayrı banka hesapları açmak zorundadırlar. Bu tür ortaklıklardan kazanılan gelirler de diğer işlerinden elde ettikleri gelirden ayrı vergilendirilir.

UKRAYNA'DA VERGİ SİSTEMİ NASIL?
Ukrayna'da, son dönemde yapılan reformlarla vergi sistemi öncekine nazaran oldukça genel basitleştirildi. Tüzel kişiler için belirlenmiş oranlarda gelir vergisi ve katma değer vergisi ödenir. Bunun haricinde (tarım arazileri hariç) gayrimenkul mülk edinmede, çeşitli anlaşmalarda, bankacılık işlemlerinde değişik vergiler mevcuttur bu vergilerdeki değişikliklerle ilgili yetkililerden bilgi alınabilir.

E-BEYANNAME VE E-İMZA GİBİ UYGULAMALAR MEVCUT MU?
Ukrayna'daki yabancılar şirketini kurduktan sonra, Ukrayna'daki banka hesabı uzaktan internetten kontrol edebilir, ödemeleri satına alma işlemlerini dünyanın istediği yerden gerçekleştirebilir. Aynı şekilde elektronik vergi beyannamelerini dosyalarını görmesi ve ödemesi de mümkün. Elektronik ortamda sözleşmeler imzalanabilir ve mühürlenebilir. Daha fazla bilgi için: "Actio Avukat" (http://actio.company) sitemizi ziyaret edebilir bizden bilgi alabilirsiniz. Bütün bu karmaşık işlemleri sadece bize vekalet vererek aşabilirsiniz.

© Vector News Türkçe
Yorum yap
Günün Videosu
Haberler
  • Son Dakika
  • En Çok Okunan
  • Yorumlayanlar
Yayın Takvimi
«    February 2023    »
MonTueWedThuFriSatSun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728